لوگو

سرا

پیش نویس جدید مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان منتشر شد.

پیش نویس جدید مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان منتشر شد.

کمیته تخصصی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار حین اجرا) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث دوازدهم پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم این مبحث را تهیه نموده است.

از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 30/9/99 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

دانلود پیش نویس جدید مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان

برای تهیه آخرین ویرایش معتبر و ابلاغ شده مبحث دوازدهم، وارد فروشگاه عمران‌سرا شده و کتاب را تهیه کنید:

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار حین اجرا)