لوگو

سرا

کنترل دریفت در ایتبس – Drift in ETABS

کنترل دریفت در ایتبس – Drift in ETABS

کنترل Drift

برای کنترل Drift در نرم‌افزار باید زمان تناوب اصلی اصلاح شود و با توجه به تغییرات جدید کنترل صورت گیرد.

سازه‌های بتنی

در کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ضرایب ترک‌خوردگی اجزای بتنی با توجه به مقادیر زیر تغییر می‌کند. (اعمال ضرایب ترک خوردگی در ETABS2016)

در تیرها 0.5Ig
در ستون‌ها و دیوارها Ig

برای اعمال این تغییرات از فایل پروژه save as گرفته و تغییرات مربوط به ضرایب ترک خوردگی در مدل جدید اعمال می‌شود.

پس از اعمال تغییرات مدل را آنالیز می‌کنیم و مطابق شکل زیر دوره تناوب تحلیلی بدست می‌آید. باید توجه داشت در هر جهت، دوره تناوب مربوط به مودی انتخاب می‌شود که درصد مشارکت لرزه‌ای آن مود در جهت موردنظر بیشترین مقدار باشد.

زمان تناوب تحلیلی

با استفاده از دوره‌های تناوب تحلیلی در جهت X و Y مجددا ضرایب c و k را محاسبه کرده و با به کار بردن آن‌ها نیروهای EXDRIFT و EYDRIFT از نوع seismic drift تعریف می‌شوند.

تعریف زلزله دریفت

بعد از اعمال این تغییرات سازه را مجددا آنالیز و طراحی می‌کنیم و مانند شکل زیر جدول مربوط به کنترل Drift استخراج می‌شود.

جدول دریفت

اطلاعات جدول را به excel انتقال دهید، با توجه به مقادیر مجاز در آیین‌نامه مطابق بند 3-5 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم مقادیر Drift کنترل می‌شود.

دریفت در آیین نامه

درکنترل Drift نکات زیر باید رعایت شوند:

  • در سازه هایی که پیچش ندارند می‌توان جابجایی نسبی مراکز جرم را معیار قرار داد و این مقدار تقریبا با Avg Drift برابر است بنا براین برای کنترل می‌توان از این مقدار استفاده کرد.
  • در سازه هایی که پیچش دارند می‌توان برای کنترل از مقدار Max Drif استفاده کرد.
  • در مواردی که Drift مقادیر مجاز را تامین نکرد باید با افزایش ابعاد اعضای سازه و افزایش سختی آن‌ها مقدارDrift را کاهش داد.
  • در محاسبه دریفت، زلزله EXDRIFT و EYDRIFT نباید از مقدار زلزله حداقل کمتر باشند.

نکات تخصصی و کاربردی نرم افزار ایتبس (ETABS) را در دوره طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار ETABS and SAFE بیاموزید و گواهی معتبر سازمان فنی حرفه‌ای کشور را دریافت کنید.

سازه‌های فولادی

در صورتی که در سازه فولادی از روش آنالیز مستقیم استفاده شده باشد، سختی خمشی اعضا در سازه اصلی کاهش یافته است که این کاهش سختی موجب افزایش دریفت سازه می شود. بنابر این برای کنترل جانبی نسبی طبقات نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده نمود. برای از بین بردن این اثر باید در مدل جدید مانند شکل زیرnomodificationانتخاب شود.

دریفت در سازه‌های بتنی

مطابق شکل، هنگامی که پرسشی مبنی بر تغییر سختی اعضا اعلام می شود yes را انتخاب نمایید تا سختی اعضا reset شود.

کاهش سختی

ادامه مراحل برای بدست آوردن دوره تناوب تحلیلی، تعریف نیروی زلزله و کنترل Drift مانند سازه‌های بتنی است.

منبع:جزوه ETABS دکتر مسعود حسین‌زاده اصل

نکات تخصصی و کاربردی نرم افزار ایتبس (ETABS) را در دوره طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار ETABS and SAFE بیاموزید و گواهی معتبر سازمان فنی حرفه‌ای کشور را دریافت کنید.