لوگو

سرا

۴۰ مورد از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر عمران چیست؟

۴۰ مورد از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر عمران چیست؟

همانطور که در بخش راهنمای ناظر گفتیم ، آگاه بودن به وظایف و مسئولیت های شغلی یک ناظر باعث پیشگیری از بسیاری از مسائل و مشکلات برای افراد می گردد.

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی وظیفه های یک ناظر عمران بپردازیم. اگر مستقیم وارد این صفحه شده اید ، پیش از مطالعه این مقاله ، حتما بخش راهنمای ناظر که به معرفی اصطلاحات و کلیات وظایف دستگاه نظارت پرداخته را مطالعه بفرمائید و بعد به این مقاله بازگردید.

تاکنون چهار بخش مختلف شامل تعاریف ، کلیات ، شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده و وظایف مهندس ناظر معماری را مورد بررسی قرار داده ایم. حال به سراغ بخش پنجم از مطالب راهنمای ناظر می رویم.


بخش پنجم: وظایف یک مهندس ناظر عمران ساختمان چیست؟

۵ –۱ کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری

۵ –۲ کنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از تخریب ساختمان موجود

۵ –۳ کنترل اخذ مجوز های لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن ها

۵ –۴ کنترل مطابقت روش تخریب با الزامات موجود و رعایت تمهیدات لازم فنی و ایمنی لازم قبل از شروع تخریب

وظیفه مهندس ناظر عمران چیست؟


جهت مطالعه کامل تر در خصوص عملیات تخریب، کتاب "راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب‌، گودبرداری و سازه‌های نگهبان" را از انتشارات عمران سرا تهیه کنید.


۵ –۵ کنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهری

شرح وظایف مهندس ناظر عمران

۵۶ مطالعه گزارش ژئوتکنیک و شناسائی خاک و کسب اطلاعات لازم از آن برای کنترل اجرای ساختمان

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۷ کنترل رعایت انطباق روش کار اجرائی با نقشه ها و مشخصات فنی و الزامات مقررات ملی ساختمان در هنگام گودبرداری

شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

۵۸ کنترل نحوه پیاده سازی نقشه پی و انطباق آن با نقشه های مصوب

مهمترین وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟

۵۹ کنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص خاک محل و انطباق آن با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسائی خاک و نقشه های مربوط و صدور دستور انجام آزمایش ها و بررسی های ژئوتکنیکی در صورت لزوم

وظایف مهندس ناظر عمران ساختمان چیست؟

۵۱۰ کنترل نحوه پی کنی شامل موقعیت، ابعاد، شکل، آماده سازی بستر، زه کشی پی ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

شرح مسئولیت های مهندس ناظر ساختمان

برای آشنایی کامل با مسئولیت‌های یک مهندس ناظر، در دوره «چگونه نظارت کنیم» شرکت کنید.

۵۱۱ کنترل نحوه قالب بندی ها شامل آماده سازی، امتداد، پایداری و مقاومت، موقعیت قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها، پاکسازی نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

شرح وظایف مهندس ناظر ساختمان

۵۱۲ کنترل نحوه میلگرد گذاری شامل تمیزی میلگردها (عاری بودن آنها از مواد زائد نظیر رنگ و زنگ) قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداری، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، رعایت پوشش بتن، لقمه ها و خرک ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

مهندس ناظر عمران چه مسئولیت هایی دارد؟

۵۱۳ کنترل طرح اختلاط بتن پی، نحوه اختلاط بتن، نحوه حمل و نقل و جابجایی بتن (شامل جدانشدن اجزای بتن، زمان حمل)، ریختن و جادادن بتن (رعایت درجه حرارت بتن ریزی و شرایط آب و هوایی، استفاده از تجهیزات مناسب، یکنواختی در بتن ریزی، تداوم در اجرا، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط بتن، چگونگی ریختن در قالب ها، ضخامت لایه ها) و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

آنچه هر مهندس ناظر عمران باید بداند

۵۱۴ کنترل متراکم نمودن، پرداخت سطوح نهائی، حفاظت و عمل آوری بتن و زمان مناسب باز کردن قالبها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۱۵ صدور دستور نمونه گیری به منظور انجام آزمایش های لازم (حداقل شامل روانی و مقاومت) و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها

مسئولیت های مهندس ناظر عمران

۵۱۶ کنترل تراز نهائی زیر پی ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب

۵۱۷ کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و پی

وظیفه هر مهندس ناظر چیست؟

۵۱۸ کنترل میل مهار ها ( شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

۵۱۹ کنترل صفحه ستون ها (Baseplates) شامل ابعاد، جهت قرار گرفتن، تراز و رقوم، محل سوراخ ها، اندازه سوراخ ها، اندازه صفحات اتصال، اعوجاح، زیر سازی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

وظیفه مهندس ناظر ساختمان چیست؟ (عمران ، معماری ، برق ، تاسیسات )


برای آشنایی با نحوه طراحی اتصالات، دوره "طراحی اتصالات و کف ستون" را مشاهده نمائید.


۵۲۰ کنترل نحوه ساخت ستون ها (محل ساخت ستون ها، سالم بودن نیم رخ ها، نوع و نمره صحیح آن ها، مشخصات جوش، ابعاد و فاصله تسمه ها، نوع ورق ها و ابعاد آن ها، رواداری انحنا و پیچیدگی، برون محوری جان، گونیا بودن بال، موقعیت دقیق صفحات و نبشی های زیر سری تیرها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

وظایف مهندس ناظر عمران

۵۲۱ کنترل نصب ستون ها (استفاده از وسائل مناسب، محل دقیق نصب، مهار کافی ، تمیز بودن انتهای ستون و کف ستون ، رعایت جزئیات اتصال، رواداری های تابیدگی کف ستون، گونیا بودن اتصال کف ستون، شاغولی بودن ستون، وصله ستون ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

40 مورد از مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۲ کنترل نحوه ساخت و نصب تیر ها (هندسه برش در تیر لانه زنبوری، کنترل اعوجاج، پرکردن جان تیر در محل های لازم ، نصب ورق های تقویتی لازم، کنترل نیم رخ ها، رعایت جزئیات اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

وظیفه مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۳ کنترل بادبندها (محل نصب، نمره نیم رخ ها، صفحات اتصال، نحوه اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

بادبند کمانش ناپذیر چیست؟

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۴ کنترل اجرای سقف ها (تیرها، تیرچه ها، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن، خیز طاق ضربی، ملات یا بتن مورد استفاده، فاصله تیرچه ها، اتصالات تیرچه ها، مهار سقف، قالب بندی، میلگردگذاری و بتن ریزی در سقف های بتنی باید مانند موارد مذکور در بخش پی سازی کنترل شود)

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۵ کنترل نحوه انجام جوشکاری (دستگاه ها و لوازم مناسب، ابعاد و اندازه ها، محل جوشکاری، نحوه اجرای جوشکاری، صدور دستور انجام آزمایش های جوش حسب مورد و در صورت نیاز اخذ نتایج آزمایش هاو بررسی آنها)

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۶ کنترل نحوه اجرای اتصالات پیچ و مهره ای (کیفیت نوع مصالح، اندازه و محل سوراخ ها، کفایت فشار سفت کردن پیچ ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۷ کنترل قالب بندی، میلگردگذاری و بتن ریزی، متراکم کردن، پرداخت سطح روئی، حفاظت، نگهداری و عمل آوری و نحوه اجرای بتن درکلیه بخش های سازه بتنی اعم ازتیرها، ستونها، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذکور در بخش پی سازی

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۸ کنترل اجرای صحیح شناژها اعم از فلزی یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و کنترل محل اجرای آن ها

مهمترین وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۲۹ کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای باربر (شامل کیفیت مصالح، راستا، عایق کاری، شاغولی بودن، نصب درها و پنجره ها، صاف بودن سطح نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۳۰ کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فنی از نظر الزامات سازه ای و لرزه ای

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۳۱ کنترل جزئیات اجرائی پشت بام (شامل ابعاد و اندازه ها، رقوم، شیب بندی، آب رو ها، عایق کاری مصالح و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۳۲ کنترل جزئیات راه پله و اتصالات آن

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۳۳ کنترل محل اجرای لوله کشی ها، کانال ها و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظرعدم آسیب به عناصر سازه ای

وظایف مهندس ناظر عمران چیست؟

۵۳۴ کنترل جزئیات اجرائی دودکش ها، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای

شرح وظایف مهندس ناظر عمران

۵۳۵ کنترل محل قرار گیری چاه ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب

۵۳۶ کنترل رعایت جزئیات اجرائی نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه ای

شرح مسئولیت های مهندسان ناظر ساختمان

۵۳۷ کنترل نکات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی، تراکم خاک محل

۵۳۸ کنترل مصالح ساختمانی از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران

۵۳۹ صدور دستور انجام آزمایش از مصالح ساختمانی در صورت لزوم و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها

۵۴۰ مستند سازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود