لوگو

سرا

دانلود نشریه ۵۲۴ راهنمای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

نظام فنی و اجرایی کشور براساس مصوبه شماره 42339ت 33497هـ ، مـورخ 20 تیر 1385 هیـات محتـرم وزیـران بـه کـارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهـره‌بـرداری در قیمـت تمـام شده طرح‌ها را مورد تاکید جدی قرار داده است.

دانلود نشریه 524 راهنمای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

دانلود نشریه 524 راهنمای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

بهسازی لرزه ای از شاخه‌های نوین علم عمران می‌باشد که از چند دهه قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. بهسازی لرزه‌ای در سالهای اخیر با توجه به خسارات وارده در اثر زلزله‌های گذشته، در کشور ما نیز اهمیت ویژه‌ای به خود اختصاص داده است.

در زمینه ارزیابی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحت عنوان “دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود” با اقتباس از مدارک معتبر بین المللی و تجربیات داخلی منتشر شده است، ولی آنچه که برای مهندسین مشاور اهمیت دارد این است که پس از ارزیابی و شناسایی ضعف‌های سازه بتوانند با روش‌های صحیح، علمی و در عین حال اقتصادی این ضعف‌ها را مرتفع سازند.

از طرفی جزئیات بهسازی تا حدودی به عنوان رازی در دل مهندسین مجرب و باتجربه بوده و لذا تهیه راهنمایی برای انتقال این تجربیات و ارتقای دانش طراحی و اجرایی مهندسین جامعه امری ضروری به نظر می‌رسید.

خدمات ویژه سرا برای آزمون بهسازی

دوره آنلاین آمادگی آزمون طرح و اجرای بهسازی

دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون طرح و اجرا بهسازی