"تکدرس بنایی صلاحیت محاسبات"
  • today روزهای برگزاری
  • جمعه 15-9

- تدریس براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

مدرس :آقای مهندس خلوتی

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

link دوره های مرتبط