لوگو

سرا

ضوابط پارکینگ و الزامات طراحی

ضوابط پارکینگ و الزامات طراحی

ضوابط و الزامات لازم در طراحی پارکینگ ها

1- برای یک پارکینگ، حداقل دهانه 2.5 متر است.

2- حداقل عرض توقف دو خودرو 4.5 متر طبق قانون شهرداری تهران و حداقل فاصله آکس تا آکس ستون توقف دو خودرو 5 متر با فاصله مفید داخل به داخل ستون 4.5 متر طبق قانون نظام مهندسی می باشد.

3- قانون شهرداری تهران فاصله مفید داخل به داخل ستون جهت توقف سه خودرو 6.5 متر و قانون نظام مهندسی حداقل فاصله آکس تا آکس دو ستون 7.5 متر است.

4- برای پارکینگ معلول،  حداقل عرض مفید 3.50 متر مورد نیاز است.

5- قانون شهرداری تهران حداقل عرض 3.5 متر ولی تبصره در بافت فرسوده با توجه به عرض معبر و بر ساختمان تا 2.5متر نیز اجرا می شود.

7- حداقل ارتفاع پارکینگ کوچک 2.2متر و حداقل ارتفاع پارکینگ های متوسط و بزرگ 2.4متر طبق مبحث 4 می باشد.

8- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود.

9- طول مورد نیاز پارکینگ 5 متر است.

10-حداقل فضا (مساحت) یک پارکینگ، 5*2.5 متر است.

12- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع باشد، طبق قانون شهرداری رمپ ورودي رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رمپ باید حداقل 5 متر باشد.

13- طبق قانون شهرداری تهران حداکثر شیب رمپ پارکینگ 15 درصد است و طبق قانون نظام مهندسی حداکثر شیب رمپ 15 درصد و یک متر ابتدا و انتها حداکثر شیب 10 درصد است.

14- زیرزمین پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد.

جهت طراحی پارکینگ به صورت حرفه‌ای و  تخصصی در دوره "طراحی و تامین پارکینگ" شرکت کنید.

در اصول طراحی پارکینگ عرض محور تا محور ستون ها برای تعداد یک-دو-سه پارکینگ به ترتیب ۳ – ۵ – ۷.۵ می باشد.

فضای توقف خودرو 2.5*5 می باشد. در صورتیکه فاصله محور ستون ها 5 متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل 4.5 متر باشد، دو خودرو می توانند می توانند بین دو ستون قرار گیرند.

افزایش تعداد خودرو با افزایش فاصله داخلی ستون‌ها به ازای 2.5 متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

ضوابط و الزامات پارکینگ‌ها