لوگو

سرا

درز انقطاع

درز انقطاع

تعیین درز انقطاع

مطابق بند 1-4-1 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم،برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور به یکدیگر ساختمان‌ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده یا با فاصله‌ای حداقل از مرز مشترک با زمین‌های مجاور ساخته شوند. فاصله درز انقطاع را می‌توان با مصالح کم مقاومت، که در هنگام وقوع زلزله بر اثر برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می‌شوند، به نحو آسانی پر نمود به طوری که پس از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بهسازی باشد.

درز انقطاع

توجه:این فاصله از مرز مشترک زمین مجاور اندازه گیری می‌شود، به عنوان مثال در ساختمان‌های بالا، ساختمان شماره 1 به اندازه 0.005h1 و ساختمان شماره 2 به اندازه 0.005h2 از مرز زمین مجاور فاصله دارند.

در ساختمان‌هایی با اهمیت زیاد و خیلی زیاد با هر تعداد طبقه و ساختمان‌هایی با بیشتر از 8 طبقه :

  • درز انقطاع در این ساختمان‌ها با استفاده از تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح (با در نظر گرفتن اثر∆P-) تعیین می‌شود.

درز انقطاع بیش از 8 طبقه

x:فاصله دو ساختمان مجاور هم

  • در صورتی که مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد، حداقل فاصله هر طبقه ساختمان از زمین مجاور باید برابر 70% مقدار تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح درنظر گرفته شود.

تعیین درز انقطاع

x:فاصله ساختمان از مرز زمین مجاور

منبع: گروه تحقیق و توسعه موسسه سرا