لوگو

سرا

دانلود نشریه شماره ۷۲۹ – راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر

دانلود نشریه شماره ۷۲۹ – راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر

اگرچه در سال های اخیر تا حدی دیوارهای غیر سازه‌ای پیش ساخته و پانلی در کشور مورد ستفاده قرار گرفته‌اند، ولی به دلایل مختلف همچنان استفاده از مصالح بنایی، متداول ترین روش برای ساخت دیوارهای غیر سازه‌ای هستند. با این وجود، مصالح بنایی از منظر لرزه‌ای دو ضعف بزرگ دارند: وزن بالا و شکل‌پذیری پایین. اگرچه با تولید آجرهای مجوف و نیز بلوک های سبک مشکل وزن تا حدی برطرف شده است، ولی مشکل عدم شکل‌پذیری همچنان پابرجاست و بدون استفاده از تسلیحات، مصالح بنایی موجود همچنان ترد می‌باشند.

عامل موثر دیگر در رفتار لرزه‌ای نامناسب دیوارهای بنایی، اتصال نامناسب آن ها به سازه اصلی است. روش های اجرایی فعلی در کشور عمدتا به نحوی هستند که در حین زلزله تغییر مکان های جانبی سیستم باربر جانبی به دیوارهای غیر سازه‌ای منتشر شده و باتوجه به ظرفیت تغییر شکل اندک این دیوارها، دیوار دچار آسیب شدید داخل صفحه شده و این آسیب دیوار را مستعد فروریزش خارج از صفحه خواهد کرد. بر اساس تجربیات و مطالعات گذشته لازم است دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای نه تنها در امتداد خارج از صفحه دارای ظرفیت کافی برای تحمل نیروهای باد و زلزله باشند، بلکه لازم است با اتصالات مناسب دیوار در امتداد داخل صفحه از سازه اصلی جدا شود.

مشاهده و دانلود پیش‌نویس ویرایش دوم راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای مسلح به میلگرد بستر

مشاهده و دانلود تغییرات ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول