لوگو

سرا

دانلود فهرست بها جدید سال ۱۴۰۲ و قبل + رسته‌های ابنیه، راه و باند، تاسیسات و …

دانلود فهرست بها جدید سال ۱۴۰۲ و قبل + رسته‌های ابنیه، راه و باند، تاسیسات و …

دانلود فهرست بهای جدید سال 1401:

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1401 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیز داری و منابع طبیعی سال 1401 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401 دانلود
فهرست بهای تأسیسات برقی 1401 دانلود
فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 1401 دانلود
فهرست بهای راهداری 1401 دانلود
فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1401 دانلود
فهرست بهای شبکه توزیع آب 1401 دانلود
فهرست بهای چاه 1401 دانلود
فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1401 دانلود
فهرست بهای سدسازی 1401 دانلود
فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1401 دانلود
فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی 1401 دانلود
فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات 1401 دانلود
فهرست‌ بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1401 دانلود
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1401 دانلود
فهرست‌ بهای مرمت بناهای تاریخی 1401

دانلود

فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1401

دانلود

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401

دانلود

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401

دانلود

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود

دانلود فهرست بهای جدید سال 1400:

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1400 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1400 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیز داری و منابع طبیعی سال 1400 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1400 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1400 دانلود
فهرست بهای تأسیسات برقی 1400 دانلود
فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 1400 دانلود
فهرست بهای راهداری 1400 دانلود
فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400 دانلود
فهرست بهای شبکه توزیع آب 1400 دانلود
فهرست بهای چاه 1400 دانلود
فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1400 دانلود
فهرست بهای سدسازی 1400 دانلود
فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1400 دانلود
فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی 1400 دانلود
فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات 1400 دانلود
فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1400 دانلود
فهرست بها تاسیسات آب شرب روستایی 1400 دانلود
فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی 1400

دانلود

دانلود فهرست بهای جدید سال 99:

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 99 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 99 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیز داری و منابع طبیعی سال 99 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال99 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 99 دانلود
فهرست بهای تأسیسات برقی 99 دانلود
فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 99 دانلود
فهرست بهای راهداری 99 دانلود
فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 99 دانلود
فهرست بهای شبکه توزیع آب 99 دانلود
فهرست بهای چاه 99 دانلود
فهرست بهای آبیاری و زهکشی 99 دانلود
فهرست بهای سدسازی 99 دانلود
فهرست بهای آبیاری تحت فشار 99 دانلود
فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی 99 دانلود
فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات 99 دانلود
فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 99 دانلود
فهرست بها تاسیسات آب شرب روستایی 99 دانلود
فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی 99 دانلود

دانلود فهرست بهای جدید سال 98:

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۸