لوگو

سرا

دانلود ضابطه ۸۲۲ – دستورالعمل طراحی و نصب شبکه‌های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

دانلود ضابطه ۸۲۲ – دستورالعمل طراحی و نصب شبکه‌های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

نظام فنی و اجرایی کشور، ضابطه شماره 822_دستورالعمل طراحی و نصب شبکه‌های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها) را بر اساس آخرین ویرایش منتشر کرد.

دانلوددستورالعمل طراحی و نصب اسپرینکلرها