موسسه سرا | هشدار وزارت راه و شهرسازی در خصوص تبلیغات محصولات «دستورکار ناظر برای تبرئه در دادگاه»
جلد کتاب
کتاب سبز

مباحث مقررات ملی ساختمان در یک نگاه

دانلود رایگان
call_end 021-22638713

هشدار وزارت راه و شهرسازی در خصوص تبلیغات محصولات «دستورکار ناظر برای تبرئه در دادگاه»

علی‌ محمد عبدی، مدیرکل‌ دفتر توسعه‌ مهندسی‌ ساختمان وزارت راه وشهرسازی در نامه ای به مدیران راه و شهرسازی استانهای کشور نسبت به برخی تبلیغات سوء و فریبنده در فضای مجازی از سوی مجموعه‌هایی با عنوان ”دستور کار” ناظر هشدار داد:

مجموعه‌هائی‌ با عنـوان ”دستور کار” ناظر با تبلیغاتی‌ سوء و فریبنده از جمله‌ تحت‌ عنوان تبرئه‌ در دادگاه در صورت ارائه‌ اوراق این‌ مجموعه‌هـا بـه‌ معـرض فروش گذارده شده است‌. در بررسی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده مشخص‌ شد نه‌ تنهـا مفـاد و توصـیه‌هـای‌ ارائـه‌ شـده در ایـن‌ مجموعه‌ها بعضاً، دارای‌ ایرادات و اشتباهات فاحش‌ می‌باشد بلکه‌ به‌ عکس‌ تبلیغات ارائه‌ شده، اقدام طبق‌ این‌ توصیه‌ها ممکن‌ است‌ مستقیماً موجب‌ محکومیت‌ ناظر شود.

لازم به‌ ذکر است‌ که‌ اصولاً در قانون نظام مهندسـی‌ و کنترل ساختـمان (مصـوب ١٣٧۴) و آئـین‌نامه‌ اجرائی‌ آن و سایر ضوابط‌ منبعث‌ از آن وظیفه‌ای‌ برای‌ صدور و تسلیم‌ ”دستور کار” به‌ مالک‌ و مجری‌ برای‌ ناظر مقرر نشده است‌.

دستور کار ناظر ویژه نظام فنی‌ و اجرائی‌ کشور و با سیستم‌ و ترتیبات خاص خود است‌ و نباید ترتیبـات آن نظـام را با نظام ساخت‌ و ساز شهری‌ و روستائی‌ یکی‌ دانست‌. در نظام فنی‌ و اجرائی‌ کشـور نـاظر مقـیم‌ تعریـف‌ شـده و جـزء دستگاه نظارت در زیر مجموعه‌ مهندس مشاور است‌ و امر مطالعات، طراحی‌ تهیه‌ نقشه‌هـا و مشخصـات فنـی‌ توسـط‌ همین‌ مجموعه‌ صورت می‌گیرد اما در نظام ساخت‌ و ساز شهری‌ و روستائی‌، نه‌ تنها این‌ ترتیبات و نهادهـای‌ مهنـدس مشاور و دستگاه نظارت وجود ندارد،لکه‌ب ناظر صرفاً نظارت مستمر انجام می‌دهد و ممکن‌ است‌ طراح آن پروژه نباشد یا اساساً فاقد صلاحیت‌ طراحی‌ باشد.

هرچند در صورت داشتن‌ صلاحیت‌ طراحی‌ نیز، مجاز به‌ دخالت‌ در امـر طراحـی‌ یا تغییر در نقشه‌های‌ ضمیمه‌ پروانه‌ ساختمان صادره از مرجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان یا موارد دیگر نمی‌باشد.

بیشـینه‌ وظیفه‌ ناظر ضمن‌ ارائه‌ گزارشهای‌ مرحله‌ای‌ یا گزارش تخلف‌ ساختمانی‌ به‌ مرجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان، تذکر کتبی‌ به‌ مجری‌، موضوع مفاد بند ٨-۴-٧ پیوست‌ مبحث‌ دوم مقررات ملی‌ ساختمان (نظامات اداری‌) و تذکر کتبـی‌ موضـوع مفاد بند ١٢-١-۵-٨ مبحث‌ دوازدهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان (ایمنی‌ و حفاظـت‌ کـار در حـین‌ اجـرا ) و نیـز گـزارش موضوع مفاد ماده ٧ آئین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه های‌ ساختمانی‌ مصوب ١٣٨١ (در خصوص عدم رعایت‌ الزامات ایمنـی‌) همچنین‌ عمل‌ به‌ قسمت‌ اخیر ماده ٢-۵-٣ مبحث‌ دوم مقررات ملی‌ ساختمان (نظامات اداری‌) می‌ باشد.

بر این‌ اساس، خواهشمند است‌ ترتیبی‌ مقرر گردد تا در این‌ گونه‌ موارد، به‌ ترتیب‌ مقرر، آموزشها وتذکرات لازم بـه‌ اعضای‌ سازمان نظام مهندسی‌ ساختمان استان ارائه‌ گردد.

 

دانلود متن اصلی نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص «دستورکار ناظر»

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران