call_end 021-22638713

ترکیب سیستم‌ها

ترکیب در سیستم یک سازه به دو شکل زیر صورت می‌گیرد

  1. ترکیب سیستم‌ها در پلان
  2. ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع

ترکیب سیستم‌ها در پلان

مطابق بند3-3-5-8 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، هنگامی که در دو امتداد پلان از دو سیستم سازه‌ای متفاوت استفاده شده باشد برای هر سیستم باید ضرایب رفتار و ضرایب Cd و Ω0 مربوط به آن سیستم در نظر گرفته شود.

توجه: در مواردی که در یک امتداد از سیستم دیوارهای باربر استفاده شده باشد، مقدار ضریب رفتار در امتداد دیگر نباید بیشتر از مقدار آن در امتداد سیستم دیوارهای باربر اختیار گردد.

ترکیب سیستم‌ها درارتفاع

در حالت کلی مطابق بند 3-3-5-9-1 در صورتی که از دو سیستم سازه ای در ارتفاع یک ساختمان استفاده شده باشد رعایت بندهای زیر الزامیست.

  • برای محاسبه زمان تناوب می‌توان از روش‌های اشاره شده در بند 3-3-3 استفاده کرد در صورت به کار بردن روابط تجربی، زمان تناوب اصلی سازه از متوسط وزنی زمان‌های تناوب سیستم‌ها بدست می‌آید.
  • در صورتی که ضریب رفتار قسمت تحتانی بیشتر از ضریب رفتار قسمت فوقانی باشد در محاسبات هر دو  قسمت مقادیرRu ، Cd و Ω0 قسمت فوقانی استفاده می‌شود.
  • در صورتی که ضریب رفتار قسمت تحتانی کمتر از ضریب رفتار قسمت فوقانی باشد باید در محاسبات هر قسمت مقادیرRu ، Cd و Ω0 همان قسمت استفاده شود.باید توجه داشت در این حالت نیروهای عکس‌العمل ناشی از تحلیل قسمت فوقانی باید در نسبت Ru  قسمت فوقانی به Ru/ρ قسمت تحتانی ضرب شده و به قسمت تحتانی اضافه شود. مقدار این ضریب نباید کوچکتر از 1 باشد.

در ساختمان‌هایی که سختی جانبی طبقات تحتانی حداقل ده برابر سختی جانبی طبقات فوقانی باشد و زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه کمتر از 1/1 برابر زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی باشد، در محاسبات نیروی جانبی رعایت بندهای زیر الزامیست.

  • سازه انعطاف پذیر فوقانی به طور مجزا و با پایه‌های گیردار در نظر گرفته شده و تحلیل می‌گردد. در محاسبات کلیه پارامترهای همین قسمت استفاده می‌شود.
  • سازه سخت تحتانی سازه همانند بالا به صورت مجزا تحلیل شده و در محاسبات پارامترهای مربوط به همین قسمت استفاده می‌شود. باید توجه داشت نیروهای این قسمت باید با ضریب نسبت Ruفوقانی بهRu تحتانی تعدیل شوند. مقدار این ضریب نباید از 1 کوچکتر باشد.

مثال:

 یک ساختمان مسکونی دو طبقه با ارتفاع 8 متر از تراز پایه در امتداد اصلی Xدارای سیستم قاب خمشی بتنی متوسط و در امتداد Y دارای سیستم دیوارهای باربر از نوع دیوار برشی بتن‌آرمه متوسط است. در صورتی که نوع خاک محل پروژه نوعⅢ باشد نسبت برش پایه در امتداد X به برش پایه در امتداد Y به کدام مقدار نزدیک است؟

دیوار برشی در ساختمان فولادی

 

مثال از ترکیب سیستم

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p703
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program