call_end 021-22638713

نیروی جانبی اجزای غیر سازه ای

اجزای غیر سازه‌ای

اجزای غیرسازه‌ای در ساختمان‌ها به اجزایی اطلاق می‌شود که به سازه اصلی متکی‌اند ولی در تحمل بار جانبی زلزله به آن کمک نمی‌کنند. اجزای معماری مانند دیوارها، نماها و سقف‌های کاذب و نیز تاسیسات مکانیکی و برقی همراه با نگهدارنده‌ها و ادوات اتصال آن‌ها جزو این گروه محسوب می‌شوند.

موارد عنوان شده در زیر مشمول ضوابط اجزای غیر سازه‌ای نمی‌شوند:

 • اجزای غیرسازه‌ای با وزن بیشتر از 25 درصد وزن موثر لرزه‌ای کل سازه(0.25w≥)، این اجزا در گروه اجزای غیر ساختمانی قرار می‌گیرند.
 • اجزای مکانیکی و برقی با ضریب اهمیت جز برابر 1
 • اجزای مکانیکی و برقی با اتصالات انعطاف پذیر(اتصالات بین جزء و ملحقات آن)
 • اجزای مکانیکی و برقی با وزن کمتر از 10 کیلوگرم، در مورد خطوط تاسیساتی وزن کمتر از 10 کیلوگرم بر متر مربع. اگر ارتفاع جز در کف طبقه استقرار کمتر از 1.2 متر باشد وزن می‌تواند تا 200 کیلوگرم افزایش داشته باشد.
 • دیوارهای داخلی ساختمان با تعداد طبقات کمتر از 8

نیروی جانبی موثر بر اجزای غیرسازه‌ای را می‌توان با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل و یا روش تحلیل طیفی محاسبه نمود.

 1. روش تحلیل استاتیکی معادل

در این روش نیروی جانبی زلزله از رابطه زیر محاسبه شده و بر مرکز جرم جز اثر داده می‌شود. توزیع نیرو بین بخش‌های مختلف جز به نسبت جرم آنهاست.

نیروی جانبی

A= شتاب پایه

1+S= ضریب شتاب طیفی

Wp=وزن سازه همرا با محتویات آن در زمان بهره برداری

Z=ارتفاع مرکز جرم جز از تراز پایه

H=ارتفاع متوسط بام ساختمان از  تراز پایه

Ip=ضریب اهمیت جز

ap=ضریب بزرگنمایی جز

Rpu=ضریب رفتار جز

مقدار نیروی برشی باید در محدوده زیر قرار بگیرد:

اجزای غیر سازه ای در زلزله

 

 

 

 

نکات مهم در استفاده از روابط فوق:

 • در روش تنش مجاز نیروی جانبی بدست آمده از رابطه فوق باید در ضریب 1.4 ضرب شود.
 • مقدار Z  لازم نیست بیشتر از H  در نظر گرفته شود.
 • مقادیر ضرایب بزرگنمایی و ضرایب رفتار با استفاده از جداول 4-1 و 4-2 تعیین می‌شوند.
 • ضرایب اهمیت اجزای زیر برابر 1.4 و برای سایر اجزا 1 می‌باشد.
 1. جز در داخل یا متکی به سازه با اهمیت خیلی زیاد بوده و حفظ آن برای خدمت رسانی بی‌وقفه سازه لازم می‌باشد.
 2. محتوای جز مواد خطرزا با امکان ایجاد مسمومیت زیاد یا انفجار باشد.
 3. خدمت‌رسانی جز برای تامیین عملکرد ایمنی جانی پس از زلزله لازم باشد، مانند سیستم اطفای حریق و پلکان فرار
 1. روش تحلیل طیفی

در این روش نیروی جانبی زلزله از رابطه زیر محاسبه شده و بین بخش‌های مختلف به نسبت وزن توزیع می‌گردد.

Aj=ضریب بزرگنمایی پیچشی

 

 aiشتاب در ترازi حاصل از تحلیل طیفی سازه با فرض ضریب رفتار و ضریب اهمیت برابر با 1 برای سازه اصلی است. تراز i ترازی است که جز غیرسازه ای در آن واقع است.

مثال

یک دودکش طره‌ای مهار نشده با وزن 5kN با ارتفاع 1.5  بر روی پشت‌بام یک ساختمان مسکونی بدون زیرزمین 6 طبقه با ارتفاع هر طبقه برابر 3.5 متر واقع در کاشان قرار دارد. نیروی برشی در حد مقاومت در پای دودکش ناشی از زلزله حدودا چند kN است؟

مثال حل شده اجزای غیر سازه ای

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p711
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program