call_end 021-22638713

آشنایی با کارشناس رسمی ماده 187 (کارشناس رسمی قوه قضاییه)

  • در دسته :بلاگ
  • بازدید743
  • منتشر شده در : 22 فروردین 1398

آشنایی با کارشناس رسمی ماده 187

به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
تائید صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امكان‌پذیر است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه كارشناسی افراد مذكور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید

سیاستهای كلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

۱- اصلاح ساختار نظام قضایی كشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذكور در بندهای بعدی.
۲- نظام‌مند كردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
۴- تخصصی كردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵- تمركز دادن كلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
۶- كاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احكام در زمان مناسب.
۷- یكسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی كشور با رعایت قانون اساسی.
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
۹- استفاده از روش داوری و حكمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰- بالابردن سطح علمی مراكز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی كشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
۱۱- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
۱۲- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشكیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای كلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وكالت، كارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت كاهش عناوین جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

ماده۱: واژه ها و عبارات اختصاری به كار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند:

۱ـ هیأت: هیأت اجرائی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه.

۲ـ مركز: مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه.

۳ـ ماده۱۸۷: ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹

الف : تشكیلات
ماده۲: به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرائی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مركب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت حوزه قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیات مركزی گزینش قوه قضائیه، مدیر كل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و یك نفر از قضات عالی رتبه كه دارای پایه قضایی ۹ به بالا
می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اكثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده وبا رأی اكثریت كه رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیات مذكور به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تعیین تعداد مشاور حقوقی یا كارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب ـ اعطای مجوز كارآوزی مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی و تعین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۱، ۲ و پروانه كارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مركز.

ج ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آئین نامه.

د ـ نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان موضوع این آئین نامه

هـ ـ بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و تعیین تكلیف درخصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط كه راساً یا حسب درخواست شاكی خصوصی و یا اعلام قضات محاكم دادگستریها صورت می گیرد.

و ـ رئیس مركز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی كه دارای پایه قضایی ۹ به بالا و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضائی می باشند و برای مدت سه سال تعیین می شود.

زـ تعیین تكلیف برای سایر موارد ضروری كه در این آئین نامه مسكوت است با توجه به روح این آئین نامه ومقررات موجود.

تبصره (۱): امور اداری و مالی مركز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره (۲): ریاست هیات اجرایی می تواند بعضی از وظائف خود را به ریاست مركز تفویض نماید.

تبصره (۳): كلیه تصمیمات هیأت اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضائی نمی باشد.

ماده۳ : انجام امور مربوط به اجرای ماده ۱۸۷به مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه كه
تحت نظر رئیس قوه قضائیه می باشد محول می گردد كه طبق مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده۴ : “مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا وكارشناسان قوه قضائیه” جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیأت وتحت نـظر رئیس مر كز و عضو هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آیین نامه تشكیل می گردد و وظایف این مركز به شرح ذیل است .

الف: انجام بررسیهای كارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان وهمچنین بررسی وضعیت وعملكرد مشاوران حقوقی،وكلا پایه ۲ كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می باشند.

د: شناسایی افرادكم بضاعت ونیازمند به خدمات قضائی وارجاع امربه مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه.

هـ: بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه

عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی.

و: نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۱،۲ و كارشناسی.

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره: مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ اعلام نماید.


کارشناس رسمی کیست؟ چه منابع و مباحثی برای قبولی در آزمون کارشناس رسمی بخوانیم؟

پاسخ این پرسش ها را در مطلب «آزمون کارشناس رسمی» بخوانید.


ب: شرایط متقاضیان:

ماده۵: متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا كارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و كارشـناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وكالت و كارشـناسی و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وكلا.

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسی از دانشكده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وكالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان كارشناسی.

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ر: عدم سوء پیشینه مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سكر آور به تأئید سازمان پزشكی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شركتهای دولتی، نهاد های انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی كه شخص به مشاوره حقوقی و وكالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وكالت و مشاوره حقوقی)

ح: نداشتن سوء شهرت.

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی: عدم محكومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وكالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محكومیت به انفصال دائم از شغل كارشناسی برای متقاضیان كارشناسی.

تبصره: مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می باشد.

ج: مدارك و نحوه درخواست:

ماده ۶: در هر سال صورت نقاطی كه احتیاج به مشاور حقوقی و وكیل وكارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان ارسال نمایند.

الف: مشخصات كامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب: محل اقامت و نشانی پستی.

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی ، وكالت و یا كارشناسی.

ماده۷: درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:

الف: یك برگ تصویر مصدق از كلیه صفحات شناسنامه.

ب: ۶ قطعه عكس ۴×۳٫

ج: گواهی مدرك تحصیلی.

د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وكالت و یا كارشناسی مناسب معرفی كند.

ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د: نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده ۸: درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در “مركز ” ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشكیل می شود، مركز مذكور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پروند ه منعكس و به هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه یا افرادی كه هیأت تعیین می كند تسلیم می نماید.

ماده۹: مـركز امـور مشـاوران حقوقـی، وكلا و كارشـناسان مـی تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته های گزینش قوه قضائیه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نماید.

ماده۱۰: از كلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان كتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های كثیر الانتشار اعلام می گردد.

تبصره۱: اعضای هیأت علمی رسمی دانشكده های حقوق و سایر رشته های كارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایـشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تـدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته كارشناسی از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كسانی كه دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی كه توسط هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص می شود مصاحبه علمی لازم بعمل خواهد آمد.

تبصره۲: “داوطلبانی كه دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یكی از رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شركت در آزمون و كارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وكالت اعطا می شود.” همچنین در صورتی كه داوطلبان فوق دارای ۵ سال سابقه كار قضائی و شرایط مندرج در ماده ۳ باشند نیز از شركت در آزمون و كارآموزی معاف بوده و پروانه پایه ۱ مشاوره حقوقی و وكالت اعطا می شود ولی به مدت ۲ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی ممنوع می باشند.

تبصره۳: “۳۰% از پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی و وكالت و كارشناسی هر حوزه قضائی به ایثار گران (شامل رزمندگانی كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (۵۰% به بالا) از ایثارگرانی كه بیشترین نمره را آورده اند) اختصاص می یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی باشد.”

تبصره۴ـ اعضای هیات علمی و كارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشكی قانونی كشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و كارآموزی معاف
می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آئین نامه و در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و
تجربه آنها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسی در حوزه های قضائی كه مورد نیاز می باشد اعطاء
می شود.

ماده۱۱: مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوقی عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی كیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده۱۲: مواد امتحانی برای داوطلبان كارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی وفقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانین و مقررات مربوط به كارشناسی.

ماده۱۳: از پذیرفته شدگان درامتحان كتبی توسط هیأت یا اشخاصی كه هیأت تعیین می كند مصاحبه شفاهی بعمل
می آید.

تبصره: افرادی كه اسامی آنها به عنوان ذخیـره اعلام می گردد باید در آزمـون مجددی كه از طرف هیـأت اعلام
مـی شـود شـركت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می آید.

ماده۱۴: چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون كتبی را هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص می كند.

ماده۱۵: مركز اسامی داوطلبانی را كه صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.

ماده۱۶: اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان رسمی موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می باشد مشاورین حقوقی و وكلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند.در صورت عدم تمدید پروانه، وكالت این افراد در هیچیك از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر كارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به كارشناسی كه پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می باشد.

ماده۱۷: متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت ۶ ماه دوره كارآموزی علمی و عملی را زیر نظر مركز طی می كنند. مركز می تواند انجام اقداماتی را در رابطه با كارآموزی پذیرفته شده گان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همكاری لازم را بنمایند.

تبصره۱: هر كارآموز دارای كارنامه مخصوصی خواهد بود در این كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره كارآموزی كارآموزانی كه قادر به كسب نصاب قبولی از كارآموزی علمی و عملی نباشند برای یك نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره۲: پذیرفته شده گانی كه حداقل ۶ ماه سابق كار قضائی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأتهای علمی دانشكده های حقوق داخل كشور كه دارای مدرك تحصیلی دكتری در یكی از رشته های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یك اعطا می شود.

تبصره۳: معاونان و مدیران كل حقوقی و امور مجلس و كارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی كه از بودجه دولتی استفاده می نمایند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تأییدیه حسن خدمت ازسوی اداره مربوطه از دوره كارآموزی معاف می باشند و به آنها پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وكالت داده می شود.)

ماده۱۸: مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه می تواند انجام اقداماتی را كه در رابطه با پیشبرد اهداف مركز ضروری و لازم است ازتمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر كشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

ماده۱۹: پذیرفته شدگان كارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یكی از كارشناسان رسمی در رشته مـربوط كه حـداقل ۵ سـال سـابقه كـارشنـاسی داشـته باشد یا بهر نحوی كه هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزی نماید. در رشته های جدید كارشناسی، شخص پذیرفته شده از كارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن كه هیأت مذكور در ماده ۲ ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده۲۰: پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می نماید.


 کتاب مرجع آزمون های کارشناس رسمی را از صفحه «کتاب کارشناس رسمی» در سایت انتشارات عمران سرا تهیه کنید:

کتاب مرجع آزمون های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه


متن سوگندنامه مشاور بشرح ذیل می باشد:

بسم ا… الرحمن الرحیم

دراین موقع كه می خواهم بشغل (مشاوره حقوقی و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و هممكاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و كینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و كارهایی كه انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است كه یاد كرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم.

بسم ا… الرحن الرحیم

به خداوند متعال سوگند یاد می كنم در امور كارشناسی كه به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسی به طور كامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم.

ماده۲۱: پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشتركاً اقدام به تشكیل مؤسسه می نمایند. دارندگان پروانه مكلف اند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه ازتاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیراینصورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود مگر آنكه هیأت مذكور در ماده ۲ این مدت را حداكثر برای یك بار به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نماید.در صورتی كه مؤسسه توسط چند نفر تأسیس شود لازم است یكی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسئولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره۱: ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستانی انجام می شود كه پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره۲: ثبت مؤسسات حقوقی موكول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضائیه برای مدتی كه در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.

تبصـره۳: مـؤسسه مـشـاوره حـقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غـیرتجـاری خواهد بود.

ماده۲۲: مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی كه در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمركز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال می گردد مگر اینكه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد.

تبصره: مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاكم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وكیل نمی باشد.

ماده۲۳: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكیل یك مؤسسه می باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده۲۴: وظایف و تكالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و كارشناسان موضوع این آیین نامه همان است كه در قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی مقرر است.

ماده۲۵: مشاوران حقوقی موضوع این آئین نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وكیل پایه ۲ محسوب می شوند و تنها حق شركت در محاكم كیفری كه به جرایم “ تعزیری مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده ” رسیدگی می كنند و نیز در محاكم حقوقی كه به دعاوی با خواسته كمتر از پانصد میلیون ریال یا خواستة غیرمالی مگر در دعاوی مربوطه به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می كنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه ۱ ارتقاء
می یابد. دارندگان پروانه پایه ۱ حق شركت در كلیه محاكم اعم از حقوقی، كیفری و غیره را دارند.

تبصره۱: اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در كلیه پرونده ها نمی باشد.

تبصره۲: پذیرفته شده گان مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هیأت و مركز، خدمات حقوقی و كارشناسی لازم را برای متهمان، شاكیان و اصحاب دعوایی كه امكانات مالی لازم را برای استخدام وكیل و كارشناس ندارند بصورت مجانی یا با نرخهای كمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذیحسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال ۵۰% اعتبار مصوب وكالتهای تسخیری و معاضدتی یا كارشناس معاضدتی را در اختیار مركز قرار دهند تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وكلاء و مشاورین حقوقی و كارشناسان مجانی اقدام نماید.

تبصره۳: آن دسته از مشاوران حقوقی كه دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد به بالا می باشند می توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته ای كه در آن رشته مدرك تحصیلی خود را اخذ كرده اند بنمایند؛ در چنین صورتی
حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده های مرتبط با رشته تخصصی آنان ۲۵% بیش از مبالغ مذكور در ماده ۲۶ خواهد بود.

ماده۲۶: با تصویب تعرفه حق الوكاله وكلاء و مشاورین حقوقی و هزینه سفر مصوب ۱۳۸۵ و تعرفه حق الزحمه كارشناسان و هزینه سفر مصوب ۱۳۸۴ ، و دستمزد وكلاء و كارشناسان این مركز مانند وكلای كانون وكلای دادگستری و كانون كارشناسان رسمی می باشد.

ماده۲۷: موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و كارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ كتبی بدون درج در پرونده، توبیخ كتبی با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمـدید پروانه مشاوره حقـوقی یا كارشناسی بطور موقت بمدت ۳ ماه تا ۳ سال و لغو یا عدم تمدید پروانة مشاوره حقوقی یا كارشناسی
بطور دائم.

تبصره: مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز هیأت موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود.

 


آمادگی آزمون کارشناس رسمی در تخصص ماست.

سرا با بالاترین آمار قبولی دوره های جدید کارشناس رسمی خود را به زودی آغاز می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه «دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی» مراجعه کنید.

   آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان

 

دسته بندی های مرتبط:
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program