"دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار "
  • today روزهای برگزاری
  • شنبه 20:30-17:30
  • چهارشنبه 20:30-17:30

هدف دوره:

توانایی متره‌برآورد و صورت‌وضعیت نویسی برای انواع فعالیت‌های ساختمانی بر اساس آخرین ویرایش فهرست بهای ابنیه.

تعریف پروژه

انواع روش‌های اجرای پروژه:

  • قراردادهای منعقده در چهارچوب شرایط عمومی پیمان
  • نحوه پرداخت مطالبات پیمانکار

انواع صورت‌وضعیت‌ها و تعاریف

تعریف اجمالی فهرست بها و ارکان تشکیل‌دهنده آن

ضرایب و کسورات

مصالح پای کار

تجهیز و برچیدن کارگاه

ساختمان‌های متعارف

سازه

سفت‌کاری

نازک‌کاری

link دوره های مرتبط